Täitematerjalid

Katsetame erinevaid ehitustoodete ja ehituskonstruktsioonide täitematerjale. Lisaks sellele katsetame ka teesoola ja mõõdame teekonstruktsioonide mehaanilisi omadusi.

Üldised täitematerjali katsed

  Töö nimetus Meetod Akredi-teering
1. Täitematerjalide geomeetriliste omaduste määramine
1.1 Terastikulise koostise määramine. EVS-EN 933‑1,
EVS-EN ISO 17892‑4
EAK
1.2 Tera kuju määramine. Plaatsustegur EVS-EN 933‑3 EAK
1.3 Tera kuju määramine. Kujutegur EVS-EN 933‑4  
1.4 Purustatud pindadega terade protsentuaalse sisalduse määramine EVS-EN 933‑5 EAK
1.5 Peenosiste hindamine. Metüleensinise katse EVS-EN 933‑9 EAK
2. Täitematerjalide üldiste omaduste määramine
2.1 Lihtsustatud petrograafiline analüüs EVS-EN 932‑3  
2.2 Pinnase identifitseerimine ja liigitamine EVS-EN ISO 14688-1
EVS-EN ISO 14688‑2
 
3. Täitematerjalide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste määramine
3.1 Täitematerjalide purunemiskindlus Los Angelese trumlis EVS-EN 1097‑2 EAK
– LA (põhifraktsioon 10/14 mm)
– LA (alternatiiv fraktsioonid 4/6,3; 4/8; 6,3/10; 8/11,2; 11,2/16; 16/31,5)
– LARB (raudteeballast fr 31,5/50 mm)
3.2 Puistetiheduse ja/või tühiklikkuse määramine EVS-EN 1097‑3  
3.3 Veesisalduse määramine EVS-EN 1097‑5
EVS-EN ISO 17892‑1
EAK
3.4 Terade tiheduse ja veeimavuse määramine EVS-EN 1097‑6 EAK
3.5 Kulumiskindluse määramine abrasiivsele hõõrdekulumisele naastrehvide toimel. Põhjamaade katse – Nordic (fr 8/11 ja 11/16 mm) EVS-EN 1097‑9 EAK
3.6 Kulumiskindluse määramine (mikro-Deval) EVS-EN 1097‑1 EAK
3.7 Pinnaste terade tiheduse määramine EVS-EN ISO 17892‑3 EAK
4. Täitematerjalide soojuslike omaduste ja ilmastikukindluse määramine
4.1 Täitematerjali külmakindluse määramine    
– destilleeritud vees EVS-EN 1367‑1 EAK
– Magneesiumsulfaadi katse EVS-EN 1367‑2  
– 1% NaCl lahuses EVS-EN 1367‑6 EAK
5. Sidumata ja hüdrauliliselt seotud segude määramine
5.1 Proctor katse – Maksimaalne kuiv mahumass ja optimaalne veesisaldus (max D = 63 mm) EVS-EN 13286‑2 EAK
– standard Proctor seadmega EAK
– modifitseeritud Proctor seadmega EAK
5.2 Kalifornia kandevõimeteguri määramine (CBR katse) EVS-EN 13286‑47  
5.3 Proctor seadmega proovikehade valmistamine EVS-EN 13286‑50  
6. Pinnaste veeläbilaskvuse omadused
6.1 Filtratsioonimoodul EVS 901‑20 EAK
6.2 Liivpinnaste filtratsioonimoodul GOST 25584‑90
(Lisa 5)
 
7. Muud katsed
7.1 Pinnaste granulomeetrilise (tera-) koostise määramine GOST 12536‑2014  
7.2 Liiva tolmu- ja saviosakeste sisalduse, terastikulise koostise ja peensusmooduli määramine GOST 8735‑88  
7.3 Plastsus ja voolavuspiiri määramine GOST 5180‑2015  
7.4 Veesisalduse määramine  
7.5 Pinnaste liigitamine GOST 25100‑2011  
7.6 Kruusa ja killustiku katsetamine: GOST 8269.0‑97  
– Savi-ja tolmuosakeste sisaldus  
– Terakoostis  
– Plaatjate ja nõeljate terade sisaldus  
– Nõrkade terade sisaldus  
– Veeimavus  
– Puistetihedus ja tühiklikkus  
– Mahumass  
– Purunevus silindris  
– Kulumiskindlus riiultrumlis  
– Löögikindlus  
– Külmakindlus  
7.7 Huumuse määramine kolorimeetriliselt EVS-EN 1744‑1  
7.8 Orgaanilise aine sisaldus põletuskao meetodil EVS 1997‑2  
7.9 Savisisalduse määramine areomeetriga EVS-EN ISO
17892-4
EAK
7.10 Atterbergi piirid (Plastsus- ja voolavuspiir) EVS-EN ISO
17892‑12
EAK
7.11 Proovi purustamine labori lõugpurustis    
7.12 Proovivõtt kliendi juures EVS-EN 932‑1
p. 8.5, 8.8 ja 9.1 kuni 9.5
EAK
7.13 Sonnenbrand-i katse EVS-EN 1367‑3  

Filler

  Töö nimetus Meetod Akredi-teering
1. Terakoostise määramine õhujoas EVS-EN  933-10 EAK
2. Veesisalduse määramine EVS-EN 1097-5 EAK
3. Poorsuse määramine EVS-EN 1097-4  
4. Osakeste tiheduse määramine EVS-EN 1097-7  
5. Metüleensinise arvu määramine EVS-EN 933-9 EAK
6. Eripinna määramine Blaine katsel EVS-EN 196-6  
7. Näiva puistetiheduse määramine petrooleumis EVS-EN 1097-3  

Teesool

  Töö nimetus Meetod Akredi-teering
1. Terakoostise määramine EVS-EN 933-1 EAK
2. Veesisalduse määramine EVS-EN 1097-5 EAK
3. Vees lahustamatu jäägi määramine EVS-EN 1744-1  
4. Kloriidisisaldus (ü.a.NaCl-le) GOST 13685-84  

Täitematerjalist aluste katsetamine

  Töö nimetus Meetod Akredi-teering
1. Tihendusteguri määramine dünaamilise penetromeetriga    
2. Kandevõime määramine LOADMAN seadmega    
3. Kandevõime määramine plaatkoormuskatsega
VAATA SIIA!
DIN 18134 või
EVS 934:2016
 
4. Pinnase tiheduse määramine liivakoonuse meetodiga    
5. Pinnase tiheduse määramine lõikerõnga meetodiga