FWD mõõtmine

Teekonstruktsiooni kandevõime määramisel kasutame langeva raskusega koormusseadet Dynatest FWD-8002, mida kasutatakse nii elastsete kui ka komposiitsete ja jäikade katendite katsetamisel. Dünaamilised koormamisseadmed, nende seas ka Dynatest FWD-8002, on maailmas laialdaselt kasutusel ja see on üks väheseid mõõteseadmeid, mis võimaldab uurida teekonstruktsiooni ilma seda lõhkumata. Seade simuleerib liikuva veoki ratta poolt tekitatud koormust teatud kõrguselt teatud kaaluga koormuse langemisega 300 mm läbimõõduga koormusplaadile.

Koormuse mõjul tekkinud teekatte deformatsiooni (nn. vajumikaussi) mõõdetakse seitsme anduriga, milledest üks on paigutatud koormusplaadi keskpunkti ja ülejäänud viimasest vastavalt 300, 600, 750, 900, 1200 ja 1500 mm kaugusele. Andurite poolt mõõdetud läbivajumised registreeritakse ja salvestatakse arvutisse.

Katendi üldise E-mooduli määramine FWD-seadme mõõtmistulemuste alusel põhineb 2003. a valminud dr A. Aaviku poolt teostatud uurimistöö „Methodical Basis for the Evaluation of Pavement Structural Strength in Estonian Pavement Management System“ tulemustel.

FWD-seadet on võimalik kasutada:

  • läbivajumise väärtuste ja läbivajumiskausside kuju võrdlemiseks
  • kandevõime (katendi üldise elastsusmooduli) määramiseks
  • katendi erinevate kihtide elastsusmoodulite määramiseks

Mida täpsemaid lõpptulemusi vajatakse, seda täpsemad ning konkreetsemad peavad olema ka lähteandmed. Näiteks katendi erinevate kihtide elastsusmoodulite määramiseks on vaja teada nende paksust, mis eeldab puurimiste tegemist või uuringuid maaradariga.

Dynatest FWD-8002 seade on regulaarselt osalenud üle-euroopalisel FWD-seadmete võrdlustestimisel Hollandis ja Saksamaal. Võrdlustestid kinnitavad, et seadme mõõtetulemused on võrreldavad teiste sarnaste seadmete mõõtetulemustega üle Euroopa.