Mõõtmine

Teedevõrgu haldamise juures on oluline omada täpset ja pidevat ülevaadet teede katete hetkeseisukorrast ja muutuste arengust, mis võimaldab ette näha vajalikke investeeringuid ja remondimeetmeid. Tähtis on seejuures kogutavate andmete ajaline järjepidevus, mõõtmiste täpsus ja andmete iseloom. Mõõtmisi ja analüüsi võib teha nn võrgutasandil, kus vaadeldakse laiemat teede kogumit, või üksiku teelõigu tasandil seisukorra ekspertiisiks või uute katete puhul ehitustööde nõuetele vastavuse ja kvaliteedi hindamiseks.

Võrgutasandil on Eestis juba mõnda aega rakendatud teekatete remondi- ja korrashoiusüsteemi PMS (Pavement Management System), mis põhineb kogu teedevõrgu teekatete erinevate parameetrite regulaarsel kogumisel, andmebaaside pideval uuendamisel ning nende andmete analüüsil. Eesti riigimaanteede osas haldab vastavaid andmebaase Maanteeamet. Teekatete andmeid analüüsitakse reeglina kord aastas ning analüüsi alusel planeeritakse järgneva perioodi remondi- ja hooldustööd maanteedel. Mõõdetavad parameetrid on teekonstruktsiooni kandevõime, teekatte tasasus, teekatte tekstuur, sõidujälgede e roopa sügavus, tee põikkalle ja kurvilisus. Lisaks inventeeritakse ka teekatete seisukorda. Loetletud parameetreid mõõdetakse kogu kattega riigimaanteede võrgul, mida on kokku ca 10 000 km.

Meil on olnud kandev roll Eesti maanteede PMS-süsteemi rakendamisel ning meie kätte on usaldatud kogu riigimaanteede võrgu teekatete seisukorra andmete kogumine.