Ekspertiisid

Meil on teadmised, pikaajaline kogemus ja lai valik töövahendeid erinevate ekspertiiside tegemiseks.

Teeprojekti ekspertiisi käigus kontrollime, kas valitud arhitektuurilis-ehituslikud projektlahendused vastavad lähteülesandele, tee omanikule väljastatud projekteerimise nõuetele ja heakskiidetud planeeringutele ning kas on kinni peetud tee projekteerimise normidest ja nõuetest ning teeprojektile esitatavatest nõuetest.

Ehitusprojekti ekspertiisi käigus hindame ehitusprojekti vastavust ehitusprojektile ettenähtud nõuetele, sealhulgas ehitusprojekti järgi ehitatava ehitise nõuetele vastavuse osas.

Ehitise ekspertiisi käigus hindame ehitise vastavust ehitisele ettenähtud nõuetele.