14.08.2013 | #uudised |

Muudatused ehitustoodete nõuetele vastavuse tõendamisel

Muudatused ehitustoodete nõuetele vastavuse tõendamisel

 

Alates 01.07.2013 jõustus täies mahus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 9. märts 2011.a määrus (EL) nr 305/2011 (Construction Products Regulation ehk CPR), millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks seni valdkonda reguleerinud nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ (Construction Products Directive ehk CPD).

Ehitusmaterjali tootja jaoks üks olulisemaid muudatusi sellega seoses on vastavusdeklaratsiooni asendumine toimivusdeklaratsiooniga. Alates 01.07.2013 turule lastava ehitustoote kohta koostab tootja (või tema volitatud esindaja) senise vastavusdeklaratsiooni asemel toimivus-deklaratsiooni. Kuni 30.06.2013 koostatud dokumendid kehtivad edasi ka peale 01.07.2013 eeldusel, et need tooted lasti turule enne 01.07.2013.

Toimivusdeklaratsioon tuleb koostada määruse 305/2011 Lisas III toodud näidise alusel. Lisaks käsitletakse toimivus-deklaratsiooni ja CE-märgist määruse teises peatükis.

Määrus eesti keeles: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:ET:PDF

Määrus inglise keeles: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:EN:PDF

Seoses CPR rakendamisega Eestis jõustus alates 02.08.2013 CPR-ga kooskõlas olev majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.07.2013 määrus nr. 49 „Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord“, millega tunnistatakse kehtetuks seni kehtinud majandus- ja kommunikatsiooniministri 04.05.2004 määrus nr. 123.

Määrusega kehtestatakse ehitustoodetele esitatavad nõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord  ning määratakse ehitus-toodete põhiomadused, mis tuleb Eestisse ehitustooteid müües ja tarnides toimivusdeklaratsioonis esitada.

Peamiselt on uues määruses sätestatud nõuded harmoneeritud Euroopa standardit omavatele ehitustoodetele, aga ka nendele ehitustoodetele, mille kohta hetkel harmoneeritud Euroopa standard puudub.

https://www.riigiteataja.ee/akt/130072013002