Kaasa ekspert juba ehitustööde kavandamisel

Marek Truu
16.10.2018 blogid

Igal aastal sügise saabudes pöördutakse meie poole ekspertiiside tellimiseks, põhjuseks tellijate rahulolematus vastvalminud teede või platside kvaliteediga. Aitame hea meelega, kuid näeme selle juures, et paljud teede või platside tellijad ei ole olnud teadlikud täpsete kokkulepete olulisusest töö sisu ja kvaliteedi osas. Sagedasti tellitakse ehitustööd kas suuliselt või lakoonilise e-maili alusel, millest hilisemate vaidluste puhul on väga vähe abi. Paar näidet siia juurde:

 • „Tellisin töö oma ala spetsialistide käest. Tellimise lähteülesanne oli, et peal hakkavad liikuma veoautod ja et oleks hästi vastupidav. Ehitusaegset järelevalvet me ei kasutanud. Nüüd platsi teine kattekiht koorub maha ja veoautode haagiste jalad vajuvad läbi asfaldikihi.“
 • „Meil oli suuline leping, aga töö tegija kirjalik pakkumine on olemas, kus on näidatud asfaltsegu mark. Projekti kui sellist kahjuks polnud, on ainult ameti kooskõlastus, et kogu platsi vesi juhtida tee poole. Peale ehitust näeb valminud kate välja poorne ja ebaühtlane ning peale vihma on kattel suured loigud. Kas selle info põhjal või peale kohal käimist saaksite mingi arvamuse või midagi sellist vormistada?“

On selge, et toodud näidete puhul on infot töö sisu ja kvaliteedinäitajate kohta väga napilt, aga valminud tööga ei saa tellija sellegipoolest rahul olla ega leppida. Mida siis sellises olukorras teha? Üheks võimaluseks on kaasata asjatundlik ekspert, kes teeb kindlaks, millest need puudused valminud ehitises alguse on saanud. Ekspertiis annab tellijale põhjendatud õiguse nõuda puuduste kõrvaldamist. Samas, kui lepingut ei ole sõlmitud ja puuduvad ka muud dokumendid tellitud ehitustöö sisu ja tööde täitmise kohta, ei saa ka ekspert imet teha, kuid alati tasub see läbi arutada.

Kuidas ekspert töötab? Kehtib reegel, et mida rohkem on olemas asjakohast infot, seda suurem tõenäosus on saavutada soovitud tulem. Ekspertiisi tegemisel tutvub ekspert probleemi, teostatud uuringute, projekti ja ehituse täitedokumentatsiooniga ning hindab seejärel täiendavate mõõtmiste, katsetuste ja muude uuringute vajadust koos ekspertiisi tellijaga. Sageli on vaja ka objektiga kohapeal tutvuda. Tüüpiliselt on vajalik hinnata järgmist:

 • kas projekt on asjakohane (kas vajalikud uuringud on teostatud, kas projektis on uuringutega arvestatud, kas kvaliteedinõuded on kehtestatud ning kontrollimise meetodid ja sagedused näidatud);
 • kas tööd (materjalid, kihid) on teostatud vastavalt projektile (kas on olemas täitedokumentatsioon, mis tõendab tööde vastavust nõuetele);
 • kas kõik ettenähtud mõõtmised ja katsetused on teostatud ja dokumenteeritud;
 • kas ehitamise käigus on tuvastatud puudusi (kasutatud materjalide kvaliteet, mõõtmistulemused) ning kas need on fikseeritud (s.t nõuetele mittevastavus on tuvastatud);
 • kas tõendamise on läbi viinud sõltumatu isik tuginedes akrediteeritud labori katsetustele ja mõõtmistele;
 • kas ehitamise ajal on tuvastatud puudusi, mille osas on tellijal ja ehitajal erimeelsused.

Kõige olulisem sisend on siiski tellijapoolne probleemi kirjeldus – mis on või tundub olevat valesti või halvasti, lisatud fotod, asukoha koordinaadid, skeem koos selgitustega ning kas ja milline dokumentatsioon sellist hinnangut toetab. Fotodele võib vajadusel asetada referentsesemeid – joonlaud, tikutops, sirge servaga laud vms. See väike ettevalmistus tasub end eksperdi palkamisel kuhjaga ära ja seda nii aja kui raha kokkuhoiu näol.

Olemasoleva info alusel võib selguda, et põhjuste selgitamiseks või materjalide vastavuse kontrolliks tuleb teha täiendavaid uuringuid või katsetusi. Enamasti on nendeks:

 • kihtide tiheduse ja kandevõime mõõtmised;
 • profiili mõõtmised (tasasus, roopa sügavus, kalded ja põiksuunalised ebatasasused);
 • teekatte defektide inventeerimine (piki-, põik- ja võrkpraod, murenemine, servadefektid);
 • tarindikihtide ühtluse ja paksuse kontroll ning pinnases paiknevate eristuvate elementide ja anomaaliate tuvastamine maaradariga (kasutatakse ka nimetust georadar);
 • materjalide katsetamine (asfaltbetoon, betoon, killustik jm täitematerjal, bituumen, metall, pinnased);
 • kõrguslikud mõõtmised (ehitusgeodeetilised, sh. laserskanneerimine);
 • geoloogilised uuringud (teede ja platside aluspinnase geoloogilised uuringud, kombineeritult maaradariga).

Eksperdi töö tulemusena valmib ekspertiisi aruanne. Ekspertiisi maksumus kujuneb töö sisust ja keerukusest lähtuvalt, sisaldades eksperdi tööaega ja kokkulepitud mõõtmiste, katsetuste ja muude uuringute maksumust.

Teema kokkuvõtteks ütleme, et palju kindlam ja odavam on kaasata asjatundlik ekspert juba tee-ehitustööde kavandamisel ja ehitaja hankimisel kui hiljem ekspertiiside kaudu õigust nõuda. Teede Tehnokeskus on valmis pakkuma eksperdi teenuseid nii tee-ehitustööde kavandamisel kui tööde nõuetekohasuse hindamisel, vajadusel ka koos asjakohaste mõõtmiste ja katsetustega.

Lisa kommentaar

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga