Ekspertiisid

Omame teehoiutööde tegevusluba teeprojektide ja sillaprojektide ekspertiiside tegemiseks ning majandustegevuse registri registreeringut ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiiside tegemiseks.

Teeprojekti ekspertiisi käigus kontrollitakse, kas valitud arhitektuurilis-ehituslikud projektlahendused vastavad lähteülesandele, tee omanikule väljastatud projekteerimise nõuetele ja heakskiidetud planeeringutele ning kas on kinni peetud tee projekteerimise normidest ja nõuetest ning teeprojektile esitatavatest nõuetest.

Ehitusprojekti ekspertiisi käigus hinnatakse ehitusprojekti vastavust ehitusprojektile ettenähtud nõuetele, sealhulgas ehitusprojekti järgi ehitatava ehitise nõuetele vastavuse osas.

Ehitise ekspertiisi käigus hinnatakse ehitise vastavust ehitisele ettenähtud nõuetele.