Sertifitseerimine

Sertifitseerimine

Sertifitseerimise osakond tegeleb järgmiste ehitustoodete ja -materjalide nõuetele vastavuse tõendamisega:

  • betoonisegu ja betoontooted
  • täitematerjalid
  • müüritise tooted
  • bituumensideained
  • tee-ehitusmaterjalid
  • liikluskorraldusvahendid

Sertifitseerimise osakond on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt pädevaks tunnistatud ja omab akrediteeringut, kui ehitustoodete ja -materjalide sertifitseerimisasutus (PC 011).

Tehnilise Järelevalve amet on andnud AS Teede Tehnokeksusele õiguse tegutseda teavitatud asutusena ehitustoodete ja –materjalide vastavushindamise valdkonnas ning teavitanud sellest Euroopa Komisjoni. AS Teede Tehnokeskuse teavitatud asutuse (NB) tunnusnumber on 1403. Teavituse ulatus toodete lõikes on esitatud Euroopa teavitatud asutuste registris (NANDO).

Meie pädevus ehitustoodete ja -materjalide nõuetele vastavuse tõendamise valdkonnas on mõnevõrra laiem kui teavitus, kuna sisaldab lisaks tooteid, mille kohta harmoneeritud standardeid ei ole veel avaldatud. Harmoneeritud standardid on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas

Ehitustoote ja -materjali nõuetele vastavuse tõendamine

Sõltuvalt tehnilise kirjelduse staatusest võib nõuetele vastavuse tõendamine toimuda kohustuslikus (vastavalt harmoneeritud tootestandarditele) või vabatahtlikus (muud sobivad tehnilised kirjeldused) korras. Nõuetele vastavuse tõendamisel lähtutakse Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013.a määruse nr. 49, Majandus- ja taristuministri 22.09.2014 määruse nr. 74 ning harmoneeritud standardis toodud vastavushindamise süsteemidest. Määrusega on kehtestatud ehitustoodetele liigiti erinevad tõendamissüsteemid, mis on kombinatsioonid tootja ja teavitatud asutuse erinevatest tegevustest:

Tegevus / tõendamissüsteem 1+ 1 2+ 3 4
Ehitustoote esmased tüübikatsed T T O T O
Tehasest võetud ehitustoote näidiste katsetamine O O O    
Tehasest, turustamiskohalt või ehitusplatsilt võetud ehitustoote näidiste katsetamine T        
Tehase tootmisohje O O O O O
Tehase esmane ülevaatus ja tehase tootmisohje hindamine T T T    
Pidev järelevalve tehase tootmisohje üle T T T    

O – tootja
T – teavitatud asutus (sertifitseerimis- või inspekteerimisasutus või labor)

Tõendamissüsteemide 1 ja 1+ puhul väljastab teavitatud sertifitseerimisasutus toote nõuetele vastavusel ehitustoote toimivuse püsivuse sertifikaadi, mis on kirjalik kinnitus selle kohta, et ehitustoode vastab õigusakti kohaselt hindamisele kuuluvatele nõuetele.

Tõendamissüsteemi 2+ puhul väljastab teavitatud sertifitseerimisasutus tootmise pideva nõuetekohase sisekontrolli olemasolul tootmisohje sertifikaadi, mis on kirjalik kinnitus selle kohta, et ehitustoote tootmine vastab õigusakti kohaselt hindamisele kuuluvatele nõuetele.

Kui toode vastab nõuetele ja selle suhtes on järgitud nõuetele vastavuse tõendamise korda, kinnitab tootja nõuetele vastavust toimivus- või vastavusdeklaratsiooniga.

ERAPOOLETUSE DEKLARATSIOON

Sertifitseerimistegevuse usaldusväärsuse tagamiseks on esmatähtis, et sertifitseerimisorgani tegevus on erapooletu ja põhineb alati objektiivsusel, et  kompromissitult ohjatakse  olukordi, kus võib esineda huvide konflikte.

Erapooletuse ja objektiivse hindamise tagamine on esmane AS-i Teede Tehnokeskus kõigis sertifitseerimistegevuse hindamistegevustes, mida me teostame. Nende tegevuste pideva järjekindla kontrolliga kindlustame sertifitseerimistegevuse võimalikult kõrge usaldusväärsuse.

AS Teede Tehnokeskus tagab,  et kõigis oma tegevuste üksikasjades ei esine huvide konflikte. Kinnitame, et AS Teede Tehnokeskus viib sertifitseerimistegevusi läbi objektiivselt ja erapooletult. AS Teede Tehnokeskus sertifitseerimistegevuse erapooletust hindab  ehitusmaterjalide tootmise asjatundjatest koosnev Nõuandev Kogu.

Avalikult kättesaadava info päringut võib teha e-posti cert@teed.ee  kaudu.

Päringutepõhise avaliku infona edastatakse:

  • sertifitseerimisega seotud tasud