Ehitusmaterjalide ja -toodete uuringud

Teede ja ehitusmaterjalide uuringute osas on Eestis ja Euroopas tagatud kindel vajadus selleks, et saavutada säästvamaid lahendusi infrastruktuuri ülesehitusel. Ressursside piiratus ja keskkond esitavad siinkohal suuri väljakutseid.

Omame poole sajandi pikkust kogemust ehitusmaterjalide, ehitustoodete ning üldiste teede- ja liiklusalaste uuringute läbiviimisel. Teostame ülevaateuuringuid, tasuvusarvutusi ja maksumuse võrdlemist, vajadusel töötame välja uusi katsemetoodikaid. Oleme Eesti üheks juhtivaks teadusasutuseks teedealaste uuringute valdkonnas, kellel on rahvusvahelistes uurimisprojektides osalemise kogemus. Meil on põhjalik teadusraamatukogu ning akrediteeritud katselabor ehitusmaterjalide ja -toodete katsetamiseks.

Uurimustöö läbiviimise alguses kaardistame probleemi sisu ja vajadusel aitame kliendil määratleda lähteülesande. Ülevaateuuringutes koostame vastavalt lähteülesandes määratud eesmärkidele detailse ülevaate, mis hõlmab kogu kättesaadavat infot lähiümbrusest ja mujalt maailmast, selgitades uuritava ehitusmaterjali või -toote kasutusvõimalusi ja perspektiive ning olemasolevat praktikat. Teeme ehitusmaterjalide ja -toodete võrdlusi ning tasuvusarvutusi, et hinnata erinevate toodete kasutamisega kaasnevaid kulusid ja kasutegureid. Üheks uurimisvaldkonnaks on materjalide pikemaajaline jälgimine konstruktsioonides, kogudes andmeid ja töödeldes neid vastavalt metoodikale. Kui soovitakse uurida ja katsetada ebastandardset materjali, mille kohta puudub metoodika, siis saame ka siinkohal oma abi pakkuda ja vastava metoodika välja töötada.

Eraldi valdkonnana võib nimetada sotsiaalmajanduslike tasuvusuuringute teostamist, mis aitavad võrrelda alternatiivseid infrastruktuuri investeerimisettepanekuid ning võimaldavad valida parima variandi. Selleks kasutame Eesti tingimuste jaoks kalibreeritud programmi HDM-IV.