Liikuvus- ja liiklusuuringud

Liiklusuuringud on tähtsal kohal nii teede ja rajatiste projekteerimisel kui ka ehitus- ja teehoiutööde planeerimisel. Nõuetekohaselt ja kvaliteetselt tehtud liiklusuuring tagab õigete projektlahenduste valiku ja tulevikus rahuolu liikluskeskkonnaga.

Liiklusuuringute tegemisel ei tohiks piirduda vaid ajalooliste andmete alusel hinnangute andmisega. Koguda tuleb ka aktuaalseid andmeid, kuna ainult selliselt saab tagada lõpptulemuse kõrget kvaliteeti. Liiklusuuringute tegemisel kasutame alati aktuaalseid liikluse andmeid ja nende puudumisel korraldame vajalikus mahus liiklusloendusi, kasutades selleks erinevaid liikluse tuvastamise tehnoloogiaid ja seadmeid.

Liiklusuuringutes arvutame liiklus- ja koormussagedused ning läbilaskvuse ja teenindustasemed. Vajadusel koostame liiklusmudeli ja prognoosi.

Liiklejate käitumisuuringutes oleme analüüsinud piirkiiruse režiimidest, fooritulede ja muudest teeseaduse nõuetest kinnipidamist, suunamärguannete, turvavööde ja laste turvavarustuse kasutamist ning muid sõidukiirust ja liiklejate käitumist mõjutavaid tegureid.

Liikluskeskkonna osas oleme kontrollinud erinevate elementide (tähispostid, liiklusmärgid, teekattemärgistus) ja rajatiste (raudteeülesõidud, ülekäigurajad, ristmikud) vastavust nõuete ja normidele ning hinnanud tõstetud piirkiirustega riigiteede lõikude ja möödasõidukeelualade tähistamise vastavust määrustele ja juhenditele. Oleme otsinud parimaid praktikaid suurima lubatud sõidukiiruse määramiseks ja lahendusi sõidukijuhtide mõjutamiseks, et kohandada nende kiiruskäitumist liikluskeskkonnale vastavaks. Lisaks oleme analüüsinud erinevate teenusepakkujate (Google, Here, TomTom, Waze) sõiduaja määramise täpsust ning jalgratturi külgvahe märkide mõju.

Meile saate usalda kõige keerulisemad liiklusega seotud ülesanded ja probleemid ning võite olla kindel, et need lahendatakse tähtaegselt ja nõutud kvaliteedis.