Mõõtmine

Teedevõrgu haldamise juures on oluline omada täpset ja pidevat ülevaadet teede katete hetkeseisukorrast ja muutuste arengust, mis võimaldab ette näha vajalikke investeeringuid ja remondimeetmeid. Tähtis on seejuures kogutavate andmete ajaline järjepidevus, mõõtmiste täpsus ja andmete iseloom. Mõõtmisi ja analüüsi võib teha nn võrgutasandil, kus vaadeldakse laiemat teede kogumit, või üksiku teelõigu tasandil seisukorra ekspertiisiks või uute katete puhul ehitustööde nõuetele vastavuse ja kvaliteedi hindamiseks.

Võrgutasandil on Eestis juba mõnda aega rakendatud teekatete remondi- ja korrashoiusüsteemi PMS (Pavement Management System), mis põhineb kogu teedevõrgu teekatete erinevate parameetrite regulaarsel kogumisel, andmebaaside pideval uuendamisel ning nende andmete analüüsil. Eesti riigimaanteede osas haldab vastavaid andmebaase Maanteeamet. Teekatete andmeid analüüsitakse reeglina kord aastas ning analüüsi alusel planeeritakse järgneva perioodi remondi- ja hooldustöid maanteedel. Mõõdetavad parameetrid on teekonstruktsiooni kandevõime, teekatte tasasus, teekatte tekstuur, sõidujälgede e roopa sügavus, tee põikkalle ja kurvilisus. Lisaks inventeeritakse ka teekatete seisukorda. Loetletud parameetreid mõõdetakse kogu kattega riigimaanteede võrgul, mida on kokku ca 11 000 km.

Meil on olnud kandev roll Eesti riigimaanteede PMS-süsteemi rakendamisel ning me osaleme iga-aastaselt Eesti riigimaanteede võrgu teekatete seisukorra andmete kogumisel. Meie teenuseid kasutavad ka linnad ja vallad.

Konfidentsiaalsus

Kliendilt saadud informatsiooni on konfidentsiaalne ja ei kuulu avaldamisele kolmandale osapoolele, v.a seadusest tulenevatel juhtudel ja SA-le Eesti Akrediteerimiskeskus.

Erapooletuse deklaratsioon

AS Teede Tehnokeskus mõistab erapooletuse tähtsust. Mõõtmiste valdkonnas tagatakse usaldusväärsus objektiivselt mõõdetud andmetel ja nende erapooletul töötlemisel. Arendus ja uuringud osakond on iseseisev ja erapooletu suhetes oma klientidega ning teeb kõikvõimaliku, et kindlustada tegevuse eetilisus. Hindame regulaarselt mõõtmistegevusest tulenevaid riske ning vastutame oma tegevuse eest. Dokumenteerime ja analüüsime mõõtmistest tulenevaid võimalikke huvide konflikte.