Teekatte tasasus (IRI ja IRI4)

Teekatte tasasus ja ebatasasus mõjutavad otseselt teekasutajate kulusid ning on ühed peamistest seisukorra hindamise parameetritest. Nende abil saab hinnata teedevõrgu seisukorrast põhjustatavat kulu ning remonditöödega saavutatavat majanduslikku tulu. Teekatte tasasust iseloomustava näitajana kasutatakse IRI-arvu (International Roughness Index), mis on rahvusvaheliselt heakskiidetud sõidumugavust iseloomustav väärtus ning mis arvutatakse standardse sõiduki kere vertikaalsuunaliste võngete summana etteantud teelõigule (reeglina 100 m), mõõtühikuks on mm/m. IRI-arvu leidmisel kasutatakse maailmapanga poolt välja töötatud algoritmi.

Teedevõrgu tasandil jaotatakse tasasuse väärtused sõidumugavusest lähtudes järgnevalt:

Teekatte seisukord Iseloomustus (sõidumugavus ja ebatasasuse mõju) Teekatte tasasus IRI, (mm/m)
Väga hea Tasane teekate. Hea sõita, sõidukiirus kipub ületama lubatut. ≤ 1,39
Hea Üldiselt tasane teekate, esineb kerget pikisuunalist ebatasasust ning üksikuid põiksuunalisi ebatasasusi, mis üldiselt ei mõjuta sõidumugavust. Lubatud sõidukiirust kerge ületada. 1,4 – 2,69
Rahuldav Teekate suhteliselt ebatasane. Esineb üksikuid kergeid heitusid. Sõidukiirus üldiselt lähedal lubatule maksimaalsele sõidukiirusele, sõites on vaja teepinda jälgida. 2,7 – 4,19
Halb Teekate on ebatasane, esineb rohkesti kergeid heitusid ja üksikuid suuri heitusid. Sõidukiirus kõigub, sõidutrajektoori tuleb muuta, tuleb keskenduda sõitmisele. 4,2 – 5,59
Väga halb Teekate on väga ebatasane, rohkesti kergeid ja suuri heitusid. Sõitmine ebamugav, sõidukiirus üldiselt allpool maksimaalselt lubatud piiri. Tuleb mööduda defektidest ja ebatasasustest. Tuleb keskenduda sõitmisele. ≥ 5,6

Uute teekatete valmimisjärgsetel mõõtmistel on parimad keskmise tasasuse väärtused 0,6 mm/m.

Teekatte tasasusega samaaegselt on võimalik mõõta teekatte tekstuuri, täpsemalt makro- ja megatekstuuri. Teekatte tekstuur iseloomustab katte pinda ning sellel on otsene seos liiklusohutusega (haardelised omadused), sõidumugavusega (müra ja ebatasasused), sõidukuludega (kütuse kulu) ning ehituskvaliteediga (segregatsioon, higistamine).

Teekatte tekstuuri defineeritakse absoluutselt tasase katte pinna vertikaalsuunaliste ebatasasustena. World Road Association (PIARC) on kehtestanud standardi tekstuuri kategooriate jaotamiseks lainepikkuse alusel. Need kategooriad sisaldavad mikrotekstuuri (lainepikkustel alla 0,5 mm), makrotekstuuri (0,5-50 mm), megatekstuuri (50-500 mm), ja tasasust (lainepikkustel 500 mm – 50 m).

Teekatete tasasuse ja tekstuuri mõõtmiseks kasutame laserseadet Laser Texture Meter LTM-1. Seade läbib iga-aastase kontrolli ja kalibreerimise tootja juures. Lisaks osaleme regulaarselt VTI (Rootsi riiklik teede- ja transpordiuuringute instituut) poolt korraldatavatel võrdlustestidel Rootsi teedel, mis annab kindluse, et meie tehtavad mõõtmised on võrreldavad Soomes ja Rootsis tehtavate mõõtmistega.