Sildade seisukorra hindamine ja analüüs

Maanteeamet ja suuremad omavalitsused kasutavad nende omanduses olevate maanteerajatiste (sillad ja viaduktid) haldamiseks BMS (Bridge Management System) metoodikat, mis on sobiv sildade võrgu-tasandi analüüsiks. Metoodika sisaldab rajatiste visuaalset ülevaatust ja andmete analüüsi BMS tarkvaraga.

Sildade ülevaatused tehakse reeglina perioodil aprill-oktoober, kui ilmastikuolud on selleks sobivad ning kõrgvesi on taandunud. Ülevaatuse käigus teostatakse:

  • sildade gabariitide kontrollmõõtmised (vajadusel)
  • elementide kahjustuste ulatuse ja elementide seisunditasemete hindamine
  • sillaelementide fotografeerimine – sildade külgvaated, pealtvaated ja kahjustused

Ülevaatustel hinnatakse sildu elementide kaupa (talad, sambad, käsipuud jne). Igale silla elemendi ühikule antakse hinne vastavalt selle seisunditasemele (4-palli skaalal, kus seisund 1 näitab elemendi korrasolekut ja seisund 4 halvimat seisukorda).

BMS-metoodika on põhiliselt mõeldud sildade võrgutasandi analüüsile ja vähem tähelepanu on pööratud üksikute sildade detailse analüüsi võimalustele, st. majanduslikele analüüsidele – kas sild remontida, ümber ehitada või asendada.

Erinevate sildade seisundi omavaheliseks võrdlemiseks kasutatakse Seisundi Indeksit (SI), mis 0 – 100 % skaalal näitab silla füüsilist seisundit (indeks ei arvesta silla gabariitide ja kandevõime piiranguid). SI on arvutatud silla ülevaatuse käigus kogutud elementide seisundiandmete põhjal. SI järgi on võimalik jälgida kogu sillavõrgu seisundi muutust erinevatel aastatel ning võrrelda omavahel erinevate sildade seisukorda.